https://www.newviet.net
Tuân thủ khoản 2a, Điều 5 của Nghị Định 15/2018/NĐ-CP về việc tự công bố sản phẩm trên trang thông tin điện tử của chúng tôi. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để truy cập vào xem bản tự công bố sản phẩm. Để tìm kiếm, vui lòng điền mã sản phẩm như đã biết hoặc xem trên nhãn phụ..

Compliance with the Clause 2a, Article 5 of Decree 15/2018/ND-CP about public product self-declaration on our website. Please sign in or sign up to access to the product self-declaration. Then please fill the product code as indicated on the sub label.
Send
Create Account Forgot password